Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Door producten of diensten af te nemen van of te bestellen bij Storycatchers bv gaat de klant stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn hieraan steeds ondergeschikt.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN / BETALINGEN

Al onze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro exclusief BTW. Storycatchers is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht/specificaties aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product. Kosten voor overnachtingen, transport, retributies en catering zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. Wanneer een opdracht uit meerdere prestaties bestaat kunnen tussentijdse facturen opgemaakt worden voor de reeds geleverde diensten. Onze facturen zijn, tenzij anders vermeld, netto en contant te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder korting. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaaldis op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimumvan €50. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijn de verlopen. In geval van wanbetaling behoudt Storycatchers zich het recht voor om de dienstverlening ogenblikkelijk te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling. Facturen worden steeds in digitale vorm, per e-mail, afgeleverd.

ARTIKEL 3 – VERZUIM / ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is Storycatchers gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het is de plicht van de opdrachtgever om onvoorwaardelijk en constructief mee te werken tijdens de duur van de opdracht in functie van het overeengekomen en beoogde resultaat.

ARTIKEL 4 – VERZEKERING / AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever die goederen huurt van Storycatchers -al dan niet als onderdeel van een dienstenovereenkomst- gebonden aan de verplichting om voor de gehuurde goederen en verzekeringspolis voor diefstal en schade af te sluiten vóór ingang van de huurperiode of dienst. De klant is aansprakelijk voor de beschadigingen en verliezen (incl. diefstal) die gedurende de huurperiode of de dienstverlening zijn ontstaan, zelfs als die door overmacht zouden zijn veroorzaakt. De totale aansprakelijkheid van Storycatchers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs.

ARTIKEL 5 – OVERMACHT

Gevallen van overmacht die hun oorsprong hebben bij onze leveranciers, vervoerders of posterijen schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Storingen of uitval van bekabelde en draadloze verbindingen of apparatuur geeft geen recht op enige vorm van compensatie.

ARTIKEL 6 – ANNULERINGEN

Indien de opdrachtgever bestellingen minder dan 60 dagen voor de geplande aanvang van de dienst annuleert zal 25% van de prijs verschuldigd blijven als forfaitaire schadevergoeding. Dit percentage wordt verhoogd tot 50% indien de annulering minder dan 10 dagen voor aanvang van de dienst gebeurd en tot 100% bij annulering binnen de 72u voor aanvang. Indien Storycatchers door annulering van een bestelling meer schade lijdt dan de percentages zoals hierboven vermeld, is zij gerechtigd de vergoeding voor alle werkelijk geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 7 – AUTEURSRECHTEN

De opdrachtgever vrijwaart Storycatchers van alle juridische claims met betrekking tot Auteursrechten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van administratieve en financiële transacties bij de digitale opname en transmissie van auteursrechtelijk werk. Alle rechten op audiovisuele productiesdie worden geproduceerd door medewerkers van Storycatchers blijven eigendom van Storycatchers tot alle facturen betaald zijn. Storycatchers beschikt over het recht om opnames te gebruiken voor demo-doeleinden.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN / GESCHILLEN

Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons gemeld te worden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Elk geschil en elke eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Enkel het Belgische en Europese recht zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk geldend bewijsmiddel.

ARTIKEL 9 – BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door Storycatchers. De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven. Melding van inbreuken op deze algemene voorwaarden kan via e-mail via info@storycatchers.be of per brief naar Storycatchers bv, Komiteitstraat 46-52, 2170 Merksem.